การประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมเพนนินซูล่า ห้องกุสุมา/บุษบา

Date:[2013-10-01]

ประมวลภาพการประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมเพนนินซูล่า ห้องกุสุมา/บุษบา 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!