สมัครเรียน

 

หลักสูตร 4ปีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,ปวช หรือเทียบเท่าและหลักสูตรเทียบโอน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวส., อนุปริญญา
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • เป็นผู้ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 • Transcript
  - เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ใช้ตัวจริงที่ออกโดยสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ
  - ปริญญาตรีใบที่สอง สำเนาใบ Transcript จำนวน 2 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : กรณี ที่รอ Transcript ตัวจริงซึ่งเป็นฉบับทางการออกโดยสถาบัน ให้ใช้ใบเช็กเกรดเพื่อเทียบโอนรายวิชาเป็นการชั่วคราวก่อน ระหว่างที่ยังรอฉบับตัวจริง

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6),ปวช,ปวส,อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

  ดาวน์โหลดใบสมัครภาษาไทย
  ดาวน์โหลดใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รอบปกติ เสาร์-อาทิตย์ ค่าเทอม
  ▫ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ มี มี 37,500
  ▫ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ มี มี 37,500
  ▫ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและโลจิสติกส์ มี มี 37,500
  ▫ สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน มี ไม่มี 82,500
  คณะบริหารธุรกิจ                        
  ▫ สาขาการตลาด มี มี 32,500
  ▫ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี มี 32,500
  ▫ สาขาวิชาการจัดการ มี มี 32,500
  ▫ สาขาวิชาการบัญชี มี มี 32,500
  คณะการบริการและการท่องเที่ยว                        
  ▫ สาขาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว มี ไม่มี 49,500
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์                        
  ▫ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี มี 32,500
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ                        
  ▫ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มี มี 47,500
  ▫ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มี มี 47,500
  หลักสูตรนานาชาติ                        
  ▫ ️สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มี มี 56,500
  ▫ ️สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น(TESOL) มี ไม่มี 1,500/Credit

  ปริญญาโท

  หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (M.Tech.) รอบเสาร์-อาทิตย์ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
  ▫ ️สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 155,400
  ▫ ️สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 146,500
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.)
  ▫ ️สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 185,400
  ▫ ️สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 176,500
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.)
  ▫ ️สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมืออาชีพ (แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 222,000
  ▫ ️สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 251,500
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)Eng.)
  ▫ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 145,400
  ▫ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 136,500
  ▫ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)(แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 5,250 USD
  ▫ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)(แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 5,500 USD
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
  ▫️ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)(แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 125,400
  ▫️ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)(แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 116,500
  ▫️ กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร (แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 125,400
  ▫️ กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร (แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 116,500
  ▫️ กลุ่มวิชาการตลาด (แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 125,400
  ▫️ กลุ่มวิชาการตลาด (แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 116,500
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A)
  ▫️ สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ (แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 125,400
  ▫️ สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ (แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 118,500
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
  ▫️ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แผน 1 (วิทยานิพนธ์)) มี 185,400
  ▫️ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ)) มี 176,500

  สมัคร Online

  สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • วันอังคาร - วันอาทิตย์ ในเวลาทำการ 8.00 - 16.30 น.
 • โทรศัพท์ : +662-878-5000
 • แฟกซ์ : + 66 2-878-5012
 • Line
 • Facebook Messenger
  หมายเหตุ
 • ในการสมัครเรียนจะต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 5,000 บาท

  **** สถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ

 • #

  สมัครเรียน

  ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท