หลักสูตร eLearning

บทเรียนออนไลน์

 

หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Link Video
อาจารย์กฤติเดช ดวงใจบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์โกศาสตร์ ทวิชศรี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์วิโรนจ์ ขาวละออ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์องอาจ วิเศษสุข สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์ชูกฤต องคานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์วริศร์ รัตนนิมิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์พิชญา แจ่มจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์คมสันต์ พิทยาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์สุทิวัส เมืองระรื่น สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์ผศ.ดร.วชิราพรรณ แก้วประพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์จิรวุฒิ ลิ้มวีระประจักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์กำจัด ใจตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์ทวิทย์ วิทย์สหมุนี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์ประสงค์ศักดิ์ สองศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์จิรวัตน์ กรุณา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ โรหิตเสถียร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์เก่งกล้า กุณรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์นภดล ลีลารุ่งโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์อุดมศักดิ์ โชติมงคล สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์สำรวม โกศลานันท์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์วิทูร หอยสังข์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์ธัชเศษฐ์ อธิวงศ์วริศ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์จักรพันธุ์ มีอาษา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์วรรณลักษณ์ อภินาวิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ประจักษ์ พรมงาม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์นิลุบล หงษ์เลิศสกุล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ชลิดา โป๊ะมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์เฉลิมพล เมืองลือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ธเนศ วิลาสมงคลชัย สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน Click Here

คณะบริหารธุรกิจ

Link Video
อาจารย์ประกาศ ปาวา ทองสว่าง สาขาวิชาการตลาด Click Here
อาจารย์ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์ สาขาวิชาการตลาด Click Here
อาจารย์วงศกร อยู่มาก สาขาวิชาการตลาด Click Here
อาจารย์อายุวัต จงเจริญชัยกุล สาขาวิชาการตลาด Click Here
อาจารย์ว่าที่ร.ท.โยธิน เทพบุญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ธนกร เริงเกษตรกรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารยประภาศรี บิดาศักดิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ภารวี ศรีกาญจน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์รตวรรณ ทวีรักษากุล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ยงยุทธ ตันบริบูรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ประวีณ ไม้เกต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ผศ.ดร.วชิราพรรณ แก้วประพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์พิศนุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ดร.สุรางค์ บุญยะพงค์ไชย สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Click Here
อาจารย์กฤษฏา เครือชาลี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Click Here
อาจารย์พิทย์สุดา หมื่นหาญ สาขาวิชาการจัดการ Click Here
อาจารย์ภาคิณ พันธ์ขาว สาขาวิชาการจัดการ Click Here
อาจารย์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ Click Here
อาจารย์สุพาพร ศิริผึ้ง สาขาวิชาการจัดการ Click Here
อาจารย์ว่าที่ ร.ต.กานต์ วัฒนะประทีป สาขาวิชาการจัดการ Click Here

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

Link Video
อาจารย์อมร เหรียญทักษิณายัน สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์กฤษกนก วรรณวีระ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยะปัญญา สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์ยุทธพงษ์ สีม่วง สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์อมรรัตน์ สีสุข สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์อรรถเชฏฐ์ กระแสร์อินทร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์ภูชิษา ปันแก้ว สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว Click Here
อาจารย์วสันต์ กานต์วรรัตย์ สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว Click Here
อาจารย์สิริพร ดงสิงห์ สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว Click Here
อาจารย์อำไพ บูรณกิตติภิญโญ สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว Click Here

คณะบัญชี

Link Video
อาจารย์อนันทชัย สาสดีอ่อง สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์สุนิสา พิมมานัส สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์สุภาวดี สมศรี สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์สุวรรณา ฤกษะสาร สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์สุนิสา พิมมานัส สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์สุภาวดี สมศรี สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์สุวรรณา ฤกษะสาร สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์วิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์มัลลิกา ศรีอัษฎาพร สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์นฤมล สลิตานนท์ สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์ผศ.ธาราวัน เพชรเจริญ สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์พัชรินทร์ ฉัตรสุวรรณยิ่ง สาขาวิชาการบัญชี Click Here

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Link Video
อาจารย์ชานนท์ คันธฤทธิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์ธฤษณุ รอดรักษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์อดิศักดิ์ ดีสมุทร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์อนันต์ มณีรัตน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์อธิพัฒน์ วรนิธิภาคย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์สุภา แสงจินดาวงษ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์ชัชวาล มีเมตตา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์จักรพงษ์ อยู่เย็น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์ดร.สุวรรณี จริยะพร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์ดร.สมบูรณ์ วุฒิพันธุ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์ดร.พิสิฐ โอ่งเจริญ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์ธัชภรณ์ ศรีเมือง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์นรินทร์โชติ คัจฉพันธุ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Link Video
อาจารย์ผศ.ดร.สิทธิพันธุ์ ไชยนันทร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์สรินทร พัฒอำพันธ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์อินจิรา นิยมธูร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์ญาณิศา พึ่งเกตุ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here
อาจารย์นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here
อาจารย์รัชนีกร ชมสวน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here
อาจารย์กิตติยา นาคพันธ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here

วิชาพื้นฐาน

Link Video
อาจารย์ดร.นิเวศ วงศ์สุวรรณ - Click Here
อาจารย์จุฑามาส นาคน้ำ - Click Here
อาจารย์กิจสดายุทต์ สังข์ทอง - Click Here
อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร - Click Here
อาจารย์กัลยาณี เดชปรีชา - Click Here
อาจารย์เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์ - Click Here
อาจารย์นภารวี ไวขุนทด - Click Here
อาจารย์ศิริลักษณ์ อินต๊ะจา - Click Here
อาจารย์ศรัณย์ เสวิกุล - Click Here
อาจารย์ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล - Click Here
อาจารย์ปกรณ์ อัคฆกาญจนสุภา - Click Here
อาจารย์นริศร นพคุณ - Click Here
อาจารย์ธนวัฒน์ ส่าห์กระโทก - Click Here
อาจารย์ผศ.ดร.พงษ์พิชญ์ วิริยะศิริสกุล - Click Here
อาจารย์ Rutchel Refuerzo Morados - Click Here

หลักสูตรนานาชาติ

Link Video

ปริญญาโท

Link Video

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Link Video

Remarks:

สมัครเรียน