пї วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College (STC)‘ว.เทคโนโลยีสยาม’ เปิดหลักสูตร ป.โท “การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ 02 878 5000

         ดร.ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันทรัพยากรด้านพลังงานของโลกที่กำลังลดลง สภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเดิม เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาสภาวะโลกร้อน การผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว ร่วมแก้ปัญหาและทำการวิจัยค้นคว้าเพื่อใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและประเทศชาติในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอากลยุทธ์และเครื่องมือในด้านต่างๆ มาพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิต ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถพัฒนา ปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาให้กับองค์กรธุรกิจด้านต่างๆ และมีความสามารถในการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นการนำองค์ความรู้ด้านเทคนิคมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยนำเอากลยุทธ์และเครื่องมือในด้านต่างๆ มาพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถพัฒนา ปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาให้กับองค์กรธุรกิจด้านต่างๆ ได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิตหรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและบัณฑิตวิทยาลัย
       ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้น กำหนดไว้ 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา โดยใน 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน คือ ภาคต้น และภาคปลาย (ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันทำการ : ทุกวันทำการ
โทรศัพท์ : 0-2878-5000-3โทรสาร : 0-2878-5012

 

ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.siamtechu.net/major-engineering.php

Date: 2013-11-09

ไม่มีเอกสารประกอบ