пї วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College (STC)ข้อบังคับ วทส. ว่าด้วยเรื่องการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งคณาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556)เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ 02 878 5000

ข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ฉบับที่2 พ.ศ. 2556  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Date: 2014-02-25


Download