ร่วมงานกับเรา Differently…i-Learn

STC job

-

นิติกร

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านนิติกร
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ถ้ามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได่้รับการพิจารณาเป็นพเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) Tesol

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทต่างชาติ
3. มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน จัดทำเอกสาร และงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
หากสามารถจัดทำเอกสารขออนุญาตทำงานในประเทศ (VISA & Work Permit) ให้กับชาวต่างชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระหน้าที่
1. ปฎิบัติงานวิชาการศึกษาและภาระงานหลักสูตร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ แนะแนวการศึกษาและหลักสูตร รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การปรเมินความเสี่ยง
2. ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและประชาชนทั้่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และหลักสูตร สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
3. วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามผลการประเมิน
4. จัดทำหนังสือติดต่อหน่วยงานภายใน ภายนอก หน่วยงานราชการและจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในสาขาวิชา และอื่นฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนน หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนน หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
2. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร 
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
4. บุคลิกภาพดีเหมาะต่อการเป็นอาจารย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
5. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
1 การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL, ESL, EFL, TFL, TESL)
2 ศึกษาศาสตร์ 
3 ภาษาศาสตร์
4 ศิลปศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์ 
6 อักษรศาสตร์
7 สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 
7. มีผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งในการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
8. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในรายการดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสถาบันศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย สกอ.
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวิจัย
- มีประสบการทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
- มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
- มีประสบการณ์ทางการการทำประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล(แผนงาน)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ความสามารถด้านงานประกันคุณภาพ และสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานได้ 
 
3. มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล(สรรหา)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร 

3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

1.  เพศ ชาย/หญิง  

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) รวมกันอย่างน้อย 5 ปี
 
4. มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล 

 5. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ

6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

7. มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

 
 
 

อาจารย์ประจำสำนักบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการประจำปีขององค์กร มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูลและสรุปผลข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของวิทยาลัย
3. มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์​ (IT Support)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT Support ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ ปริ้นเตอร์เน็ตเวิร์ค ได้

เจ้าหน้าที่หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี

คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การติดต่อประสานงาน
4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

5. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

เจ้าหน้าที่หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษv

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำฝ่ายแผน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท   
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษv

อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
2. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร 
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
4. บุคลิกภาพดีเหมาะต่อการเป็นอาจารย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
5. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
1 การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL, ESL, EFL, TFL, TESL)
2 ศึกษาศาสตร์ 
3 ภาษาศาสตร์
4 ศิลปศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์ 
6 อักษรศาสตร์
7 สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 
7. มีผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งในการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
8. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในรายการดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสถาบันศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย สกอ.
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวิจัย
- มีประสบการทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
- มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
- มีประสบการณ์ทางการการทำประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
- มีผลงานวิจัยหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEIC 650
IELTS 6.0
TOEFL IBT 79
TOEFL ITP 550
TOEFL CBT 213
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ (CU-TU-MU) 80%
 
**ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 
เอกสารประกอบการรับสมัคร 
 - ประวัติส่วนตัว/RESUME พร้อมประสบการณ์ทำงาน
 -  สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกระดับปริญญา)
 - ใบปริญญาบัตรและใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
 - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
 - กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนามาด้วยทุกครั้ง
 - เอกสารรับรองการทำงาน (Certificate) หรือ เอกสารรับรองการฝึกอบรมอื่นๆ (ถ้ามี)
- ประสบการณ์สอน หรือ สำเนาผลงานวิจัยทางวิชาการ (ถ้ามี)
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
2. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร 
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
4. บุคลิกภาพดีเหมาะต่อการเป็นอาจารย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
5. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 

1

การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL, ESL, EFL, TFL, TESL)

2

ศึกษาศาสตร์ 

3

ภาษาศาสตร์

4

ศิลปศาสตร์

5

มนุษยศาสตร์ 

6

อักษรศาสตร์

7

สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 

6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
7. มีผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งในการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
8. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในรายการดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสถาบันศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย สกอ.
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวิจัย
- มีประสบการทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
- มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
- มีประสบการณ์ทางการการทำประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
- มีผลงานวิจัยหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

คะแนนไม่ต่ำกว่า

TOEIC

650

IELTS

6.0

TOEFL IBT

79

TOEFL ITP

550

TOEFL CBT

213

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ (CU-TU-MU)

80%


**ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
เอกสารประกอบการรับสมัคร 
 - ประวัติส่วนตัว/RESUME พร้อมประสบการณ์ทำงาน
 -  สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกระดับปริญญา)
 - ใบปริญญาบัตรและใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
 - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
 - กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนามาด้วยทุกครั้ง
 - เอกสารรับรองการทำงาน (Certificate) หรือ เอกสารรับรองการฝึกอบรมอื่นๆ (ถ้ามี)
- ประสบการณ์สอน หรือ สำเนาผลงานวิจัยทางวิชาการ (ถ้ามี)
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

วิศวกรเครื่องกล

เพศ:ชาย
อายุ:25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา:ระดับปริญญาตรีขั้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มีประสบการณ์:  1ปี ขึ้นไป ทางด้านวิศวกรเครื่องกล
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)ระดับสามัญขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปรัชญาศาสนา
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์​ (ทำหน้าที่ด้าน Social Media Content)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ทำงานด้าน Social Media Marketing ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

เจ้าหน้าที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีความรู้ความสามารถในงานธุรการ การติดต่อประสานงาน การทำงานเอกสาร
3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ๋อมบำรุงรักษาอากาศยาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชายานยนต์ หรือวิศวกรรมเครื่องกล
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สมัครออนไลน์คลิก