เบอร์ติดต่อ

stc

เบอร์โทรติต่อภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

SIAM TECHNOLOGY COLLEGE Tel :+66 2 878 5000-3 Fax: +66 2 878 5012, + 66 2 878 5007 E-mail : info@siamtechno.ac.th

โทรศัพท์ติดต่อภายใน

สถานที่

เบอร์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

สถานที่

เบอร์

นายกสภาวิทยาลัยเกียรติคุณ ชั้น 1 อาคาร 9 5009 สาขาการตลาด ชั้น 7 อาคาร 9 5053
อธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 9 5099 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 7 อาคาร 9 5056
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 9 5008 คณบดีคณะบัญชี ชั้น 9 อาคาร 9 5070
เบอร์กลาง (Operator) ชั้น 1 อาคาร 7 5000 เลขานุการคณะบัญชี ชั้น 9 อาคาร 9 5071
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 7 5001 สาขาวิชาการบัญชี ชั้น 9 อาคาร 9 5072
ฝ่ายประชาสัมพัน ชั้น 1 อาคาร 7 5003 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร 9 5060
บัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 9 5006 ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารนิทรรศการ 5061
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 9 5010 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารนิทรรศการ 5062
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 9 5011 สำนักงาน กยศ. ชั้น 2 อาคาร 9 5063
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 9 5013 ฝ่ายแนะแนว ชั้น 1 อาคาร AUA 5065
เลขานุการฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 9 5014 English Program (fax) ชั้น 2 อาคาร 9 5074
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคาร 9 5015 English Program (webmaster) ชั้น 2 อาคาร 9 5073
เลขานุการฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคาร 9 5016 ฝ่ายประสานงานพิเศษ ชั้น 1 อาคาร 9 5075
ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคาร 9 5017 ผู้อำนวยการสำนักสามัญศึกษา ชั้น 8 อาคาร 9 5080
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคาร 9 5018 เลขานุการสำนักสามัญศึกษา ชั้น 8 อาคาร 9 5082
สมาคม thailand chapter (ศูนย์คอมฯ) ชั้น 1 อาคาร 7 5019 สำนักสามัญศึกษา ชั้น 8 อาคาร 9 5081
สมาคม thailand chapter (fax) ชั้น 1 อาคาร 7 5020 มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์ 1 ชั้น 1 อาคาร 7 5085
คณะกรรมการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 7 5024 มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์ 2 ชั้น 1 อาคาร 7 5086
ศูนย์สุขภาพ ชั้น 7 อาคาร 9 5021 บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ชั้น 1 อาคาร 9 5066
ฝ่ายบัญชี ชั้น 1 อาคาร 7 5022 ศูนย์ภาษาจีน ชั้น 2 อาคาร 9 5067
ฝ่ายจัดซื้อ ชั้น 2 อาคาร 7 5023 ผู้บริหารสำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 9 อาคาร 9 5090
ฝ่ายวัดผล,บริการวิชาการ,หลักสูตร ชั้น 1 อาคาร 9 5025 สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 9 อาคาร 9 5091
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 9 5026 สำนักงานบัณฑิติศึกษา (fax) ชั้น 9 อาคาร 9 5092
ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 9 5027 HRD ชั้น 1 อาคาร 9 5093
สำนักหอสมุด ชั้น 3 อาคาร 9 5028 มูลนิธิสหวิทยาการ ชั้น 1 อาคาร 7 5084
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 9 5029 สาขาวิศวกรรมพลังงาน ชั้น 1 อาคาร 7 5035
คณบดีคณะเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคาร 7 5030 ร้านกาแฟ   5049
เลขานุการคณะเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคาร 7 5031      
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 7 5033 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Fax) ชั้น 1 อาคาร 7 5002
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 1 อาคาร 7 5034 สำนักงานอธิการบดี (fax) ชั้น 2 อาคาร 9 5007
SIAM AUTO อาคาร siam auto 5036      
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร 9 5040

 

   
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร 9 5041

 

   
สาขาการโรงแรม และการท่องเทียว ชั้น 10 อาคาร 9 5042        
สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล ชั้น 1 อาคาร 7 5043    
ห้องสตูดิโอ 1 ชั้น 1 อาคาร 7 5044      
ห้องสตูดิโอ 2 ชั้น 1 อาคาร 7 5045      
ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าการโรงแรม ชั้น 12 อาคาร 9 5046

 

   
ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 12 อาคาร 9 5047

 

   
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 อาคาร 9 5050

 

 

 

เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 อาคาร 9 5051

 

 

 

update::01/02/2016