ถวายผ้าไตรจีวรแด่ท่านพระครูศรีสิทธิบัณฑิต (ถวิล กลยาณธมฺโม, ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดดีดวด

Date:[2024-03-29]

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี และอาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ถวายผ้าไตรจีวรแด่ท่านพระครูศรีสิทธิบัณฑิต (ถวิล กลยาณธมฺโม, ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดดีดวด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าอาวาส ณ วัดดีดวด พร้อมกับนำนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากท่านเจ้าอาวาส จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายธนวัฒธ์ กาฬภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นายกฤติภาส สุโขศักดิ์ศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 3. น.ส.ภานุมาศ สายเชื้อ ชั้นปีที่ 2 (นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2566) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!