บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date:[2021-01-05]

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ในฐานะเป็นสถานบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาทวิภาคีได้อย่างยอดเยี่ยม ในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม
ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญให้เกียรติ อาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ (ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ, หัวหน้าสำนักงานการตลาด และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) กล่าวคำบรรยายหลังจากขึ้นรับรางวัลในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การดูแล แก้ไขปัญหานักศึกษาทวิภาคี" เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!