ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Date:[2021-01-05]

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการสอบข้อเขียน แล้วนั้น คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีออนไลน์ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดำเนินการเข้าระบบการรายงานตัวและการสอบสัมภาษณ์

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ . ตามรายละเอียดที่ระบุ

รายละเอียดสำเนาเอกสารที่ต้องส่งก่อนสอบสัมภาษณ์ทาง email:thadal@siamtechno.ac.th มีดังต่อไปนี้

)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้(มีรูปถ่าย)
) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ขนาด A4 จำนวน ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
) สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือ Portfolio (ถ้ามี) ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน ดูประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ทางเว็บไซต์ www.siamtechno.ac.th

เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้สอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดแล้วถือว่าได้ยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ วัน ที่ มกราคม .. ๒๕๖๔

 

(รศ.ดร. สายพิณ ไชยนันทน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!