การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาหน่วยบริการนักศึกษาพิการ

Date:[2020-09-15]

วันพฤหัสบดีที่10 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาหน่วยบริการนักศึกษาพิการ (DSS) ณ ห้อง9206 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!