ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ SCI – MATH CAMP ครั้งที่ 1

Date:[2019-11-21]

#STC SCI – MATH CAMP ครั้งที่ 1 #สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยกิจกรรมในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเน้นการนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!