พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

Date:[2019-07-28]

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้บริหารและอาจารย์ โดยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียง

สำหรับผู้บริหารและอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
อาจารย์วงศกร อยู่มาก หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
อาจารย์ประภาศรี บิดาศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร ๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!