สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยี (STC) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

Date:[2019-06-11]

สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยี (STC)

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

เรื่อง ทิศทางใหม่ของศึกษาทั่วไป : การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งอนาคต

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#เรียนสนุกแบบศตวรรษที่21ต้องที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!