นางสาววรรณวิษา โห้สาลี (ส้ม) ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง #นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Date:[2019-03-07]

ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครเบอร์ 1 "พรรค Business Stons Idea" 
**** ขยัน อดทน รับผิดชอบ *****
นางสาววรรณวิษา โห้สาลี (ส้ม)

นักศึกษา #คณะบริหารธุรกิจ #สาขาวิชาการจัดการ
นโยบายพรรค 
- ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
- ส่งเสริมด้านความสะอาด
- ส่งเสริมการทำกิจกรรมภายในและภายนอก
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

ที่ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง #นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โดยผลคะแนนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันที่ 6 มีนาคม 2560 (วันเลือกตั้งและนับคะแนน) เป็นเอกฉันท์ให้นางสาววรรณวิษา โห้สาลี เป็นนายกองค์การนักศึกษาด้วยคะแนน 249 คะแนน จากผู้มาเลือกตั้ง 669 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!