ภาพการ อบรมเชิงปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ประจำปี 2560

Date:[2018-03-02]

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ประจำปี 2560” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ รองศาสตาจารย์ ดร.สายพิณ ชัยนันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!