พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเสื้อช็อปแก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Date:[2018-01-21]

วันนี้ (21 ม.ค. 2561)

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และเสื้อช็อปแก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายใต้บรรยายที่อบอุ่น

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ
และมีความภาคภูมิใจในบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา
มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

(PR-STC)

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!