โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ ฟอรั่มวิชาการ ในหัวข้อ มาทำความเข้าใจกับการตลาดการศึกษา

Date:[2018-01-16]

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ "ฟอรั่มวิชาการ" ในหัวข้อ "มาทำความเข้าใจกับการตลาดการศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ดร.ณฐาภพ สมคิด วิทยากรพิเศษเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมฟังและร่วมกันซักถามข้อสงสัยเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม คือ รับทราบข้อมูลทางด้านการตลาดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!