วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2555 
 
07.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน 
07.15 น. ถวายภัตตราหารเช้า ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระชัยมงคลคาถา
08.00 น. ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 
08.50 น. รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่ายหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย หัวน้างาน อาจารย์ เจ้าหนาที่ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ลานพิธี หน้าอาคาร 7 คณะเทคโนโลยี
09.00 น. พีธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี 
                ถวายพานพุ่ม
                     - คณะเทคโนโลยี 
                     - คณะศิลปศาสตร์
                     - คณะบริหารธุรกิจ 
                     - คณะบัญชี 
                     - คณะรัฐประศาสนศาสตร์
                     - ผู้อำนวยการสำนักสามัญศึกษา
                     - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
                     - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
                     - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
                     - รางอธิการบดีอาวุโส
- ตัวแทนองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
- อธิการบดี ถวายพานพุ่ม เปิดกรวย และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดีผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงร่วมกัน
-  เพลงสรรเสริญพระบารมี
- เพลงสดุดีมหาราชา (เสร็จพิธี) 
 
หมายเหตุ 
1. การแต่งกาย - ผู้บริหารใส่สูทวิทยาลัย/ผู้ร่วมงานแต่งผ้าไทยหรือชุดสุภาพ/นักศึกษาแต่งชุดพิธีการ
2. พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ให้ทุกคณะนำมามอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ก่อนเวลา 08.30 น.
3.ผู้เชิญพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะจัดตัวแทนนักศึกษาให้ทุกคณะ 
 
Date: 2012-11-20


Download