เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และถือเป็นภารกิจของอาจารย์ทุกท่านในการทำวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ จึงกำหนดให้ต้องดำเนินการ ดังนี้

Date: 2013-09-13


Download