คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาร้านค้าที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าและให้บริการ
พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
 
เรียนเชิญเข้าร่วมการประกวดราคาการให้บริการแก่บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามในด้านการจำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก อาหาร และเครื่องดื่ม ครบวงจร
 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ นั้น เนื่องจากมีบัณฑิตและญาติบัณฑิตเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ช่อดอกไม้ในการแสดงความยินดีกับบัณฑิต ร้านอาหารน้ำดื่มภายในหอประชุมกองทัพเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น จึงออกประกาศเพื่อเชิญเข้าร่วมประกวดราคาการให้บริการแก่บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในด้านการจำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม แบบครบวงจร โดยสามารถยื่นซองประกวดราคาได้ที่ สำนักงานการเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภายในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
 
กำหนดการ
พิธีซ้อมใหญ่ ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๖.๓๐-๒๐.๐๐ น.
พิธีรับประสาทปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น.
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
อาจารย์วิมล  แก้วสว่าง 
หัวหน้าสำนักงานเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗๘ ๕๐๑๓
โทรสาร  ๐ ๒๘๗๘ ๕๐๑๒
Date: 2019-11-06

ไม่มีเอกสารประกอบ