ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

....................................................................

 

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ จากนั้น วิทยาลัยได้รับทราบจากแถลงการณ์ของสำนักพระราชวัง ว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา-    ทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับเข้ารับการรักษาพระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อพระชงฆ์ (แข้ง) ซ้าย และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยคณะแพทย์ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง 

ในการนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาคุณที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกรุ่น และเป็นเกียรติประวัติอันดีงามอันทรงคุณค่ายิ่งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยจึงพิจารณาเลื่อนกำหนดการจัดพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และงานเลี้ยงบัณฑิตและมหาบัณฑิต ออกไปเป็นช่วงต้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ    วันที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๑

 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
Date: 2018-09-27


Download