พิธีเปิดสนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี 

The Opening Ceremony of Siam Technology College's Airport and Siam Technology College's Ratchaburi Campus 

ณ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

 

Date: 2018-07-23

ไม่มีเอกสารประกอบ