ศิลปะการขาย ศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญสำหรับการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจในวิชาชีพการขาย เพื่อการพัฒนาทักษะชั้นสูงสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
ผศ.ดร. โอภาส กิจกำแหง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

 

 

 

 

Download File


Date: 2018-07-08

ไม่มีเอกสารประกอบ