เรื่อง  พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
--------------------------------------------------------
ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตร  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์  หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้นวิทยาลัยฯจึงขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีประทานปริญญาบัตรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้การจัดพิธีอันทรงเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงด้วยดีและสมพระเกียรติแห่งองค์ประธานในพิธี วิทยาลัยฯขอแจ้งผู้สำเร็จการศึกษา (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และไม่ติดค้างด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและการปฏิบัติการกับวิทยาลัยฯ) ให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดการ/การนัดหมายต่างๆดังนี้
 
๑. บัณฑิตที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามไม่มีภาระผูกพันกับวิทยาลัยฯ (ด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและปฏิบัติการ) 
๒. กำหนดวันรับชุดครุยวิทยฐานะ
-  วันเสาร์ที่ ๒๙  และวันอาทิตย์ที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑  อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
๓. กำหนดการฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
๓.๑ การฝึกซ้อมย่อย
ระดับปริญญาตรี
วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศพิธีฝึกซ้อมประทานปริญญาบัตร
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ชมเทปบันทึกภาพงานปริญญาบัตรรุ่นที่ผ่านมา  ชมเทปบันทึกขั้นตอนและข้อปฏิบัติของการรับปริญญาบัตรและเริ่มซักซ้อมการเอางาน การเดิน การถวายความเคารพ และอื่นๆ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ตั้งแถวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔
๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกซ้อมกระบวนการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
 
ระดับปริญญาโท
วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศพิธีฝึกซ้อมประทานปริญญาบัตร
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ชมเทปบันทึกภาพงานปริญญาบัตรรุ่นที่ผ่านมา  ชมเทปบันทึกขั้นตอนและข้อปฏิบัติของการรับปริญญาบัตรและเริ่มซักซ้อมการเอางาน การเดิน การถวายความเคารพ และอื่นๆ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ตั้งแถวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔
๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกซ้อมกระบวนการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
 
๓.๒ การฝึกซ้อมใหญ่ (ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี)
วันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
๐๗.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะ
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ตั้งแถวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกซ้อมกระบวนการเข้ารับประทานปริญญาบัตร(เสมือนวันประทานปริญญาบัตรจริงทุกขั้นตอน)
๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
 
๔. กำหนดการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์  หอประชุมกองทัพเรือ
๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. รายงานตัวเข้ารับประทานปริญญาบัตร
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตั้งแถว ณ บริเวณหอประชุมกองทัพเรือ
๑๒.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. อธิการบดี กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ตั้งแถวรอรับเสด็จ
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีประทานปริญญาบัตร
 
** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
 
 
รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารแนบ 
Date: 2018-05-18


Download