กำหนดการวัดตัวเพื่อเช่า /เช่าตัด/ ตัดชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
ในวันเสาร์ที่ ๙ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารแนบ

Date: 2018-05-16


Download