หรือ บอร์ดประกาศ อาคาร 5 ชั้น 1 โดยจะนัดเซ็นต์สัญญาแยกเป็นคณะต่างๆตามวันและเวลา ดังนี้

วันที่     21 พฤษภาคม คณะบัญชี  เวลา    8.30 – 19.00 น.
วันที่     22-23 พฤษภาคม คณะเทคโนโลยี     เวลา 8.30 – 19.00 น.
วันที่     25 พฤษภาคม  คณะศิลปศาสตร์ เวลา 8.30 – 19.00 น.
วันที่     26  พฤษภาคม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
วันที่     28 - 29 พฤษภาคม     คณะบริหารธุรกิจ เวลา 8.30 – 19.00 น.
 

ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบด้านล่าง

 

Date: 2013-05-11


Download