ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทของทุนการศึกษา  จำนวน  80 ทุน แยกเป็น
         1.ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง)                  จำนวน     20 ทุน
    2.ทุนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน)    จำนวน     20 ทุน
        -  ประเภทกีฬา
        -  ประเภทดนตรี นาฏศิลป์ นักร้อง นักแสดง
        -  ประเภท อื่น ๆ  
           3.ทุนผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ     จำนวน 14 ทุน    
    4.ทุนโควต้าคณะ ๆ สาขาวิชาละ 2 ทุน            จำนวน 26 ทุน
        - คณะเทคโนโลยี                     5 สาขาวิชา            10 ทุน
        - คณะบริหารธุรกิจ                    3 สาขาวิชา              6 ทุน
        - คณะศิลปศาสตร์                    3 สาขาวิชา              6 ทุน
        - คณะบัญชี                             1 สาขาวิชา              2 ทุน
        - คณะรัฐประศาสนศาสตร์        1 สาขาวิชา              2 ทุน


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาทุน
ระยะเวลาในการดำเนินการ
1.เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
2.คัดกรองเอกสารใบสมัคร และแฟ้มผลงาน
3.สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
4.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน วันเสาร์ที่ 19-20 เมษายน 2556
5.รายงานตัวพร้อมทำสัญญานักศึกษาทุน วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556

Date: 2013-01-23

ไม่มีเอกสารประกอบ