โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเป็นเร็ว” เปิดสอนทุกวันเสาร์วันละ 6 ชั่วโมงเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ผู้ชำนาญการสอนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้สนใจไปทำงานที่ต่างประเทศ และเรียนรู้การเจรจาธุรกิจกับชาวต่างชาติ เรียนด้วยหลักสูตร Pre - Intermediate   62 ชั่วโมง  ( 11 สัปดาห์) Intermediate 68 ชั่วโมง  ( 12 สัปดาห์) Upper – Intermediate 80 ชั่วโมง  ( 14 สัปดาห์) Advanced 80 ชั่วโมง  ( 14 สัปดาห์) เรียนอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผลระยะสั้น เริ่มเรียนคลาสแรกวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม นี้ ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 
Date: 2015-03-18

ไม่มีเอกสารประกอบ