ร่วมงานกับเรา Differently…i-Learn

STC job

-

Heked

ผู้ดูแลผู้สูงวัย

รับสมัครผู้ดูแลผู้สูงวัย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความซื่อสัตย์ และมีความขยันหมั่นเพียร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี
คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชายานยนต์ หรือวิศวกรรมเครื่องกล
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Digital marketing (Social media advertising)

คุณสมบัติ 

วางแผนและจัดทำ Action Plan สำหรับการโพสต์บนสื่อออนไลน์

จัดทำ Content เพื่อโพสต์บนสื่อออนไลน์หลักที่มีได้แก่ Facebook, Instagram, Line@ และ Website

ดูแลเว็ปไซต์,Facebook, line@, ig ,youtube, twitter สื่อออนไลน์ทั้งหมด

วางกลยุทธ์คอนเทนเพื่อเสริมการตลาดออนไลน์

พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ

พัฒนาการนำเสนอ content ในรูปแบบใหม่ๆ

ออกแบบ graphic content, clip arts ,caption 

วางแผน ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา

- ออกแบบและจัดทำ Artwork,ภาพประกอบ สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ,แผ่นพับ,โปสเตอร์)

ความสามารถในการใช้ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Visual Design หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อได้ 

Webmaster

Webmaster

 - มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี

 - มีความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL และเขียน Query ได้เป็นอย่างดี

 - สามารถคิด วิเคราะห์ระบบงานที่ได้รับมอบหมาย และเขียนโปรแกรมตาม Requirement ได้

 - ต้องมีประสบการณ์เขียน PHP อย่างน้อย 2 ปี

 - มีความขยัน อดทน ชอบงานเขียนโปรแกรม 

 

คุณสมบัติ :

อายุไม่เกิน - ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา php หรือ asp jsp อย่างน้อย 2 ปี

มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;

มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา php  ระดับดี

มีประสบการณ์การทำงานกับ linux Server

มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement

มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Service 

มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาระบบ (Develop and Program) 

สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP (Object Oriented Programming) ระดับดี

มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application

มีประสบการณ์ การพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถจัดการแก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้

ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน

เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ

อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนน หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่นิติกร

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านนิติกร
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ถ้ามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได่้รับการพิจารณาเป็นพเศษ

อาจารย์ประจำสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการประจำปีขององค์กร มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูลและสรุปผลข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของวิทยาลัย
3. มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) Tesol

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทต่างชาติ
3. มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน จัดทำเอกสาร และงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
หากสามารถจัดทำเอกสารขออนุญาตทำงานในประเทศ (VISA & Work Permit) ให้กับชาวต่างชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระหน้าที่
1. ปฎิบัติงานวิชาการศึกษาและภาระงานหลักสูตร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ แนะแนวการศึกษาและหลักสูตร รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การปรเมินความเสี่ยง
2. ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและประชาชนทั้่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และหลักสูตร สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
3. วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามผลการประเมิน
4. จัดทำหนังสือติดต่อหน่วยงานภายใน ภายนอก หน่วยงานราชการและจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในสาขาวิชา และอื่นฯ

อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาตร์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนน หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษv

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนน หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน ทำงานเป็นทีม และมีจิตบริการ
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี
5. 
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษv

- สมัครออนไลน์คลิก