ร่วมงานกับเรา Differently…i-Learn

STC job

-

นิติกร

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านนิติกร
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ถ้ามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได่้รับการพิจารณาเป็นพเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) Tesol

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทต่างชาติ
3. มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน จัดทำเอกสาร และงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
หากสามารถจัดทำเอกสารขออนุญาตทำงานในประเทศ (VISA & Work Permit) ให้กับชาวต่างชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระหน้าที่
1. ปฎิบัติงานวิชาการศึกษาและภาระงานหลักสูตร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ แนะแนวการศึกษาและหลักสูตร รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การปรเมินความเสี่ยง
2. ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและประชาชนทั้่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และหลักสูตร สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
3. วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามผลการประเมิน
4. จัดทำหนังสือติดต่อหน่วยงานภายใน ภายนอก หน่วยงานราชการและจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในสาขาวิชา และอื่นฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนน หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนน หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
2. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร 
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
4. บุคลิกภาพดีเหมาะต่อการเป็นอาจารย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
5. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
1 การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL, ESL, EFL, TFL, TESL)
2 ศึกษาศาสตร์ 
3 ภาษาศาสตร์
4 ศิลปศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์ 
6 อักษรศาสตร์
7 สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 
7. มีผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งในการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
8. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในรายการดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสถาบันศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย สกอ.
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวิจัย
- มีประสบการทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
- มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
- มีประสบการณ์ทางการการทำประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล(แผนงาน)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ความสามารถด้านงานประกันคุณภาพ และสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานได้ 
 
3. มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล(สรรหา)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร 

3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

1.  เพศ ชาย/หญิง  

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) รวมกันอย่างน้อย 5 ปี
 
4. มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล 

 5. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ

6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

7. มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

 
 
 

อาจารย์ประจำสำนักบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการประจำปีขององค์กร มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูลและสรุปผลข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของวิทยาลัย
3. มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์​ (IT Support)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT Support ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ ปริ้นเตอร์เน็ตเวิร์ค ได้

เจ้าหน้าที่หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี

คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การติดต่อประสานงาน
4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

5. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

เจ้าหน้าที่หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษv

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำฝ่ายแผน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท   
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษv

อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรเครื่องกล

เพศ:ชาย
อายุ:25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา:ระดับปริญญาตรีขั้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มีประสบการณ์:  1ปี ขึ้นไป ทางด้านวิศวกรเครื่องกล
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)ระดับสามัญขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิจัย (ด้านวิศวกรรมพลังงาน)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางด้านวิจัย
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนน หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปรัชญาศาสนา
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์​ (ทำหน้าที่ด้าน Social Media Content)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ทำงานด้าน Social Media Marketing ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

เจ้าหน้าที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีความรู้ความสามารถในงานธุรการ การติดต่อประสานงาน การทำงานเอกสาร
3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ๋อมบำรุงรักษาอากาศยาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชายานยนต์ หรือวิศวกรรมเครื่องกล
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนน หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานในหลายตำแหน่ง ดังนี้ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งผู้บริหาร
1.    ผู้บริหารสถานศึกษา (ดูแลงานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาวิทยาลัย) จำนวน 1 อัตรา (ด่วนมาก)
2.    หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  จำนวน  1 อัตรา (ด่วนมาก)
3.    หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม  จำนวน  1 อัตรา (ด่วนมาก)
4.    หัวหน้างานอาคารสถานที่  จำนวน  1 อัตรา (ด่วนมาก)
5.    หัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผล  จำนวน  1 อัตรา (ด่วน)
6.    หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) จำนวน 1 อัตรา (ด่วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหาร
-    จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
-    มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีขึ้นไป
-    มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง
-    หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-    หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
1.    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร จำนวน  3 อัตรา  (ด่วน)
2.    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน  2  อัตรา  (ด่วน)
3.    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  จำนวน  1  อัตรา  (ด่วนมาก)
4.    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา (ด่วน)
5.    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  จำนวน  2  อัตรา  (ด่วนมาก)
6.    อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน  1  อัตรา  (ด่วน)    
7.    อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา  (ด่วน)
8.    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม  จำนวน  2  อัตรา  (ด่วน)
9.    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน  จำนวน  5  อัตรา  (ด่วนมาก)
10.    อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จำนวน  5  อัตรา  (ด่วนมาก)
11.    อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (มีประสบการณ์สอน อย่างน้อย 2 ปี) จำนวน  5  อัตรา (ด่วนมาก)
12.    อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน  3  อัตรา  (ด่วนมาก)
13.    อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน  2  อัตรา  (ด่วนมาก)
14.    อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จำนวน  1  อัตรา  (ด่วนมาก)
15.    อาจารย์ประจำวิชาภาษารัสเซีย  จำนวน  1  อัตรา  (ด่วนมาก)


 คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ
-    ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน วิศวกรรมอากาศยานวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง (ปฏิบัติงานที่ จ.ราชบุรี) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานที่ประเทศเยอรมัน
-    จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ตรงตามสายงานและสาขาที่เกี่ยวข้อง
-    มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีขึ้นไป
-    มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง
-    หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-    หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
1.    เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (มีประสบการณ์ด้านการสรรหา อย่างน้อย 3 ปี) จำนวน 2 อัตรา (ด่วนมาก)
2.    เจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร อย่างน้อย 2 ปี)  จำนวน 1 อัตรา (ด่วนมาก)
3.    เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 อัตรา (ด่วนมาก)
4.    เจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานที่สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี  จำนวน  1 อัตรา (ด่วนมาก)
5.    เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาสื่อดิจิทัล  จำนวน  1 อัตรา (ด่วนมาก)
6.    เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรนานาชาติ จำนวน  1 อัตรา (ด่วนมาก)
 

 คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
-    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จบวุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพ
-    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานที่สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี ประจำบริษัท ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสยาม จำกัด จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ปฏิบัติงานที่สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการบิน มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-    เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาสื่อดิจิทัล จบวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อต่างๆ ได้ มีความสามารถทางด้านการถ่ายทำวิดีโอ การเป็นพิธีกร การถ่ายภาพ การทำข่าว  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรนานาชาติ จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีขึ้นไป มีประสบการณ์การในการทำงานกับบริษัทต่างชาติ และสามารถจัดทำเอกสารขออนุญาตทำงานในประเทศ (VISA & Work Permit) ให้กับชาวต่างชาติได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-    จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
-    มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป


สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1 (E-mail หรือ ไปรษณีย์)
E-mail : human@siamtechno.ac.th  
ไปรษณีย์ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันทำการ : วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-878 5060 , 02-878 5020  โทรสาร 02-878 5012

 

- สมัครออนไลน์คลิก