ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ ๐๐๒๕/๒๕๖๒  เรื่อง การกำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ 

 

รายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อมดังนี้
 
การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ชุดนักศึกษา ชุดสุภาพ)
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
- บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) : วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

- มหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
กำหนดการฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
06.30-08.30 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัว และเข้าหอประชุม ใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09.00-09.30 น. ปฐมนิเทศพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยประธานกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
09.30-12.00 น.
- ชมเทปบันทึกภาพงานพิธีประทานปริญญาบัตรรุ่นที่ผ่านมา
- ชมเทปบันทึกขั้นตอนและข้อปฏิบัติของการรับปริญญาบัตร
- เริ่มซักซ้อมการเอางาน การเดิน การถวายความเคารพ และ อื่นๆ
12.00-13.00 น.- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น.- ลงทะเบียนและตั้งแถวเข้าหอประชุมใหญ่ ชั้น 4
(เริ่มตัดรายชื่อ ครั้งที่ 1)
13.30-17.00 น. - ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ขึ้นเวที ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และรับฟังคำแนะนำต่างๆ
 
การฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ชุดครุยวิทยฐานะ)
ณ หอประชุมกองทัพเรือ
06.00-07.00 น.บัณฑิตและมหาบัณฑิต ลงทะเบียนตั้งแถวและถ่ายรูปหมู่
07.00-10.30 น.บัณฑิตและมหาบัณฑิต ถ่ายรูปหมู่กับผู้บริหารและคณาจารย์ตามคณะต่างๆ
11.00 น. มหาบัณฑิตรายงานตัว
12.00 น. บัณฑิตรายงานตัวลงทะเบียนและเดินเข้าหอประชุมกองทัพเรือ(ตัดรายชื่อครั้งที่ 2)
12.30-17.00 น.พิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกประการ
17.00-20.00 น.งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 
กำหนดวันรับประทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ชุดครุยวิทยฐานะ)
09.30-10.30 น.บัณฑิตและมหาบัณฑิต ลงทะเบียน (ตัดรายชื่อครั้งที่ 3)
11.00 น.มหาบัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวขึ้นห้องเจ้าพระยา
12.30 น.บัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวขึ้นห้องเจ้าพระยา
14.30-14.45 น. อธิการบดีกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ณ เวทีหอประชุมกองทัพเรือ
15.00-15.45 น.ผู้บริหารและคณาจารย์เฝ้ารับเสด็จ
16.00-18.00 น.พิธีประทานปริญญาบัตร
18.00 น.ส่งเสด็จ
เสร็จพิธี
 
 
Date: 2019-06-08


Download