วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Siam Technology College

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ปรัชญา (Philosophy)

  "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นกลจักรสร้างองค์ความรู้และผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสู่สากล"

  ปณิธาน (Determination)

   "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสู่สากลและเป็นกลจักรแห่งความรู้สู่ทักษะอาชีพครบวงจร"

   วิสัยทัศน์ (Vision)

  "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก ที่มุ่งมั่นการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในระดับประเทศและอาเซียน"

   พันธกิจ (Mission)

  1.พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับสากล
  2. สร้างระบบการบริหารพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
  3. พัฒนาการรับนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้เรียน
  4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน
  5. มุ่งบริการวิชาการแก่สังคมและเชิดชูความเป็นไทย

   เอกลักษณ์ (Uniqueness)

   "เป็นผู้นำการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา"

   อัตลักษณ์บัณฑิต (Identity)

   "ผู้เห็นและผู้แก้ปัญหาของตนเองและสังคม"

  วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Cuture)

   "ร่วมแรง ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา"


  ค่านิยมหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ใช้คำย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “I-ROAR” หมายถึง ฉัน - คำราม ซึ่งแสดงถึงการเอาชนะความท้าทาย หรือความสามารถในการปฏิบัติได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโดยคำว่า “I-ROAR” ย่อมาจากคำต่างๆ และมีความหมาย ดังนี้
   I ย่อมาจาก Integrity หมายถึง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร
   R ย่อมาจาก Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ
   O ย่อมาจาก Open with oblige หมายถึง มีใจเปิดกว้างที่จะช่วยเหลือด้วยแนวคิด ใหม่ และมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้อื่น
   A ย่อมาจาก Agile with Adaptability หมายถึง มีความสามารถในการปรับตนให้เหมาะสม กับงานที่แตกต่างได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
   R ย่อมาจาก Reality หมายถึง ยึดมั่นในความจริง