นายกสภาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

ประวัติโดยย่อ

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ดุสิต  เวชกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

ประวัติโดยย่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เฉลยจรรยา

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

นายรัชทิน ศยามานนท์

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนากร

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

รองศาสตาจารย์ ดร.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ถิ่นธานี

ประวัติโดยย่อ

กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

udom kac

นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
อธิการบดี

ประวัติโดยย่อ

กรรมการสภาวิทยาลัยจากคณาจารย์

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติโดยย่อ

เลขานุการสภาวิทยาลัย

นางสิริวรรณ์ รัตนราษ

นางสิริวรรณ์ รัตนราษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ประวัติโดยย่อ