นายกสภาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

ประวัติโดยย่อ

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ดุสิต  เวชกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

ประวัติโดยย่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เฉลยจรรยา

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา

ประวัติโดยย่อ

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

ประวัติโดยย่อ

ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม

ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม

ประวัติโดยย่อ

รัชทิน ศยามานนท

นายรัชทิน ศยามานนท์

ประวัติโดยย่อ

ดร.ัตรชัย ไวยาพัฒนากร

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนากร

ประวัติโดยย่อ

ักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช

นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช

ประวัติโดยย่อ

ธีรพงศ์ จันศิร

นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประวัติโดยย่อ

ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

ประวัติโดยย่อ

ดร.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง

รองศาสตาจารย์ ดร.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง

ประวัติโดยย่อ

ดร. ไพรัช ถิ่นธานี

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ถิ่นธานี

ประวัติโดยย่อ

กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช

นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
อธิการบดี

ประวัติโดยย่อ

กรรมการสภาวิทยาลัยจากคณาจารย์

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติโดยย่อ

เลขานุการสภาวิทยาลัย

นางสิริวรรณ์ รัตนราษ

อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ประวัติโดยย่อ