ศ.ดร.ศรีศักดิ์
จามรมาน

อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผศ.พรพิสุทธิ์
มงคลวนิช

อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จุไรรัตน์
ดวงเดือน

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.ศักดิ์
กองสุวรรณ

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนา
ประธานคณะกรรมการโครงการสนามบินราชบุรี
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต

อาจารย์ประทวน
กลิ่นจำปา

อาจารย์ประทวน กลิ่นจำปา
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

ดร.ชัยยงค์
สัจจิพานนท์

ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ

พ.ต.อ.สามารถ
ตู้จินดา

สามารถ ตู้จินดา
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

อาจารย์สิริวรรณ์
รัตนราษี

อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสำนักงานสภาวิทยาลัย

รศ.ดร.โอภาส
กิจกำแหง

โอภาส กิจกำแหง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ฐกฤต
ปานขลิบ

ฐกฤต ปานขลิบ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานพาหนะสมัยใหม่

รศ.ดร.สายพิณ
ไชยนันทน์

รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.สุพัชรจิต
จิตประไพ

ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.วิจิตรา
เจริญพงษ์

รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป