ศ.ดร.ศรีศักดิ์
จามรมาน

อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผศ.พรพิสุทธิ์
มงคลวนิช

อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อธิการบดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รศ.ดร.จุไรรัตน์
ดวงเดือน

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.รุจา
ผลสวัสดิ์

รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ศักดิ์
กองสุวรรณ

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนา
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ประทวน
กลิ่นจำปา

อาจารย์ประทวน กลิ่นจำปา
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

ดร.ชัยยงค์
สัจจิพานนท์

ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ

ผศ.ดร.ฐกฤต
ปานขลิบ

ฐกฤต ปานขลิบ
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณบดีคณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.โอภาส
กิจกำแหง

โอภาส กิจกำแหง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.ยิ่งศักดิ์
จงเลิศเจษฎาวงศ์

ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์สิริวรรณ์
รัตนราษี

อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี
รักษาการคณบดีคณะบัญชี

รศ.ดร.สายพิณ
ไชยนันทน์

รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์สิริวรรณ์
รัตนราษี

อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

พ.ต.อ.สามารถ
ตู้จินดา

สามารถ ตู้จินดา
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์