นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คว้า 3 รางวัล

Date:[2016-04-21]

#‎ชนะเลิศอันดับ‬ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้แก่ เรื่อง "ข้อดีของบุหรี่" จาก ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เป็นผลงานของ
1.นายภานุพงศ์ จิตรสวัสดิรักษา
2.นายธนาพิพัฒน์ จันทร์สว่าง
3.นายประทีป นพคุณ
Link คลิปวีดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=Ynwnui8hH-8

‪#‎รางวัลรองชนะเลิศอันดับ‬ 1 และ ‪#‎รางวัล‬ Popular Vote ได้แก่ เรื่อง "Abandon" จาก ทีม STC. Studio วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นผลงานของ
1.นางสาวลลิตา แสงรัตนายนต์
2.นายชานนท์ โอฬารผล
3.นายโชติวิทย์ ช่างแก้ว
Link คลิปวีดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=IPZVnBF7saA
‪#‎รวม‬ 3 รางวัล ในโครงการประกวดคลิปวีดีโอ " เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด " ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 21 เมษายน 2559
เวลา 10.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!