โครงการ STC Sport Day 2024

Date:[2023-03-25]

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STC Sport Day 2024 ณ สนามกีฬาใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ การทำงานเป็นทีม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 2. เพื่อการมีส่วนร่วมในการสืบสานกีฬาสานสัมพันธ์ของวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเพณีด้านกีฬาของวิทยาลัย 3. เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ การแข่งขันมี 2 ประเภท คือ 1. กีฬา ได้แก่ กีฬาเทเบิลเทนนิส, Street บาสเกตบอล, Street วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอล ประเภท ผสม, ฟุตซอลและ 2. นันทนาการ ได้แก่ ขนย้ายผงวิเศษ, วิ่งเปรี้ยวเคี้ยวเพลิน โดยแบ่งเป็น 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!