วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) ลงนามในความตกลง IFRS FSA Academic Usage Agreement

Date:[2023-03-25]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) ลงนามในความตกลง IFRS FSA Academic Usage Agreement นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ร่วมมือด้านการศึกษากับผู้นำด้านมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) ได้เปิดสาขาวิชาด้าน ESG (Environment, Social, Governance) และความยั่งยืน (Sustainability) ขึ้นในปีนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยในการเผชิญวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อรองรับความจำเป็นเร่งด่วนของโลกในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด รวมทั้งตอบสนองกระแสความต้องการการบริหารจัดการบริษัทอย่างยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นสูงทั้งในประเทศและในระดับโลก ในการนี้ วทส. ได้ลงนามในความตกลง International Financial Reporting Standards (IFRS) FSA เพื่อใช้ประโยชน์จากหลักสูตรและองค์ความรู้ขององค์กรดังกล่าวในทางวิชาการ ซึ่งจะทำให้ วทส. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความตกลงและความร่วมมือในด้านนี้กับองค์กรระดับโลก ตามกรอบความตกลงดังกล่าว วทส. จะบูรณาการหลอมรวมเนื้อหาวิชาการกับ IFRS ซึ่งเป็นผู้นำในด้านมาตรฐานความยั่งยืนของโลก และเป็นแหล่งความรู้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทุน และบริษัททั้งในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับโลกได้ ความตกลงฉบับนี้จะช่วยให้ วทส. บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาให้หลักสูตร ESG and Sustainability ของ วทส. ที่ได้เปิดขึ้นใหม่ สามารถให้ความรู้ความเข้าใจในวิทยาการ และนวัตกรรมที่ทันสมัยล่าสุด ในด้านนี้ รวมทั้งให้ประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา นักวิชาชีพ และผู้บริหารที่เข้าเรียนในสาขาวิชานี้ได้เป็นอย่างดี

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!