ปรับกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

Date:[2021-11-06]

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีประกาศ ที่ .๔๙/๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีประสาท

ปริญญาบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโสยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ลงวันที่

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งการฝึกช้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดย

วิทยาลัยจะแจ้งกำหนดวันจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้ทราบต่อไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยได้ปรับกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เป็นวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ TRUE ICON HALL ชั้น ศูนย์การค้า

ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ

ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารของวิทยาลัยให้ทราบต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!