“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2”

Date:[2021-03-23]

“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2”
เพื่อให้ผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนมีทักษะด้านสุขอนามัยที่ดี และผ่านการรับรองการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหน่วยงานจัดงานอบรมในครั้งนี้ขึ้นมา
ในงานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2564

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!