โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหลักสูตรผู้ควบคุมงาน

Date:[2020-12-18]

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จัด “โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหลักสูตรผู้ควบคุมงาน” ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ และ ศิษย์เก่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ควบคุมงานในการทำงานในที่อับอากาศได้ มีระยะเวลาในการอบรมตลอดหลักสูตร sex shop 12 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมที่สอบผ่านการประเมินความรู้ตามหลักสูตรจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามในการสร้างนักศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่พร้อมในการประกอบอาชีพ

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!