โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Date:[2020-09-25]

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ สิริวรรณ์ รัตนราษี มาเป็นประธานเปิดงาน มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก และในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโค้ชชิ่งครู ได้เชิญ ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นบรรยายในหัวข้อ
ร่วมกับ ดร.นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ อาจารย์ประจำ #สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะครูและนักเรียนในการออกแบบนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!