นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท TRISTAR FLOATING RESTAURANT CO., LTD.

Date:[2020-02-18]

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท TRISTAR FLOATING RESTAURANT CO., LTD. โดยมี คุณธีรัช สินธุอุทัย ตำแหน่ง Food and Beverage Manager พาเยี่ยมชม เรือ Chao Phraya Princess พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและอธิบายส่วนต่าง ๆ ในการให้บริการ ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในการให้บริการและด้านการตลา

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!