พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษากับ บริษัท ไทยสตาร์ กรุ๊ป จำกัด

Date:[2013-08-13]

วันที่ 20 กรกฏาคม 2556 คุณอธิดุล  คอมันตร์  กรรมการบริษัท ไทยสตาร์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ  บุคลากรและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาหน่วยงานทั้งสอง

 โดยมี คุณศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช ที่ปรึกษา กรรมการบริษัท ไทยสตาร์ กรุ๊ป จำกัด  และคณะผู้บริหาร จากทั้งสองหน่วยงาน สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!