คณะบัญชี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

Date:[2019-11-23]

#คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สัมมนาทางการบัญชีประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีได้เข้าใจถึงการตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ ผู้เข้าอบรมสามารถนำใบรับรองที่ได้ไปนับชั่วโมงจากสภาวิชาชีพบัญชีชั่วโมงCPD ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
 
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!