ผลการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน The Spirit of Innopreneur

Date:[2019-11-21]

"Smart Farmer" คว้าอันดับหนึ่ง กับ
โครงการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน The Spirit of Innopreneur 

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อให้นักศึกษานำความความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยรอบวิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างสายสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยให้แน่นแฟ้น
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบได้รู้จักวิทยาลัยมากขึ้น

โครงการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน คือ การนำเสนอโครงการนวัตกรรมที่จะพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามต่างคณะต่างสาขาต่างรอบการศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

โดยโครงการการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ (Smart Farmer) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องยนต์รักโลกแห่งยุค 4.0 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โครงการจักรยานผลิตพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

#TheSpiritofInnopreneur
#เวทีการแข่งขันไอเดียสร้างสรรค์เด็กSTC

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!