คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

Date:[2019-11-12]

#คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกันสำนักงานประกันสังคม จัดโครงการบริการวิชาการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน”
วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเรื่องประกันสังคมผู้ที่ประกันตน รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและประชาชนในชุมชนของบางกอกใหญ่ 

วิทยากรโดย คุณมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!