โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักศึกษาทั่วไป

Date:[2019-10-26]

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
#สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) พานักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาวิทยาศาสตร์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนักวิจัยมาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความรู้ในการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทราบถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!