โครงการปลูกจิตสำนึกทางจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม

Date:[2019-10-24]

โครงการปลูกจิตสำนึกทางจริยธรรม
กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
#สาขาวิชาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
ได้ลงพื้นที่ปลูกต้นเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง
ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพของนักศึกษาในรายวิชา
และยังเป็นการสร้างการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!